« Wróć

KONKURS,SPOTKANIE I WARSZTATY 11 CZERWCA 2016

 

 

Kochani gorąco zapraszamy Nauczycieli i Wolontariuszy SKC do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym "Miłosierdzie w działaniu"

Ponadto zapraszamy do wzięcia udziału w ostanim naszym spotkaniu w tym roku szkolnym, które odbędzie się 11 czerwca w Kaliszu w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Kaliskiej, ul. Złota 144. Prześlę Państwu osobno informację i zaproszenie na to spotkanie (zachęcam do rezerwacji terminu w kalendarzu:)) 11.06.2016 - od 10.00 do 16.00

 Spotkanie 11 czerwca rozpoczniemy Mszą św. z udziałem księdza biskupa Łukasza Buzuna, rozstrzygnięty zostanie konkurs fotograficzny, ponadto zaplanowaliśmy warsztat z elementów improwizacji teatralnej, który poprowadzi p. Barbara Suszkiewicz z Zielonej Góry :)

 Słów kilka o samym warsztacie: 

Warsztat będzie zawierał moduły:

1) wprowadzenie do improwizacji jako formy odkrywania swojej kreatywności

2) skupienie / koncentracja oraz rozwijanie kreatywności

3) ćwiczenia improwizacyjne z wykorzystaniem zdobytej wiedzy.

 Warsztat pozwoli odkryć własne pokłady kreatywności oraz odwagi scenicznej.

Uczestnicy zdobędą narzędzia, które będą mogli wykorzystywać podejmując własne działania.

Konkurs fotograficzny Caritas Diecezji Kaliskiej

„MIŁOSIERDZIE W DZIAŁANIU”

Zadanie konkursowe polega na zaprezentowaniu amatorsko zrobionych przez Was 3 zdjęć, które dokumentują do wyboru: wasze czynienie dobra, miłosierdzia w codziennym życiu, okazanie wsparcia, pomocy, zaangażowanie w podejmowane aktywności. Liczymy, że swoimi dobroczynnymi działaniami zainspirujecie swoich rówieśników. Fotografie muszą być przesłane wraz z formularzem zgłoszeniowym (do pobrania na stronie internetowej www.kalisz.caritas.pl).

Czas trwania konkursu - 13.05.2016 r. do 09.06.2016 r.

Finał konkursu: 11 czerwca 2016 r. w Kaliszu podczas spotkania Szkolnych Kół Caritas

 

Regulamin konkursu fotograficznego dla dzieci i młodzieży diecezji kaliskiej

„Miłosierdzie w działaniu”

1. Organizatorem konkursu jest Caritas Diecezji Kaliskiej.

2. Cele konkursu:

- zachęcenie dzieci i młodzieży do niesienia pomocy innym,

- poznanie różnorodnych form pomocy charytatywnej,

- rozwijanie wrażliwości artystycznej Wolontariuszy,

- prezentacja twórczości w dziedzinie fotografii.

3. Temat konkursu: „Miłosierdzie w działaniu”

Pomoc i miłosierdzie jest niezwykłą wartością. Ojciec Święty Franciszek ogłosił, iż nowy Rok Liturgiczny 2015/2016 będzie ROKIEM MIŁOSIERDZIA. To, zainspirowało nas do ogłoszenia konkursu o tytule:

„Miłosierdzie w działaniu” Chcemy poznać czym dla Was jest dobro i miłosierdzie w codziennym życiu. Wielu z Was działa w wolontariacie, bierze udział w akcjach charytatywnych lub bezinteresownie pomaga innym na własną rękę. Miłosierdzie nie musi być wielkim wyczynem…czasami drobny gest staje się olbrzymim wsparciem. Podzielcie się z nami i innymi Waszym dobrem, pasją . Uwiecznijcie wasze działanie na fotografii (po prostu amatorsko nawet spontanicznie).

4. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych, młodzież szkół ponadgimnazjalnych, Szkolne Koła Caritas, koła wolontariackie.

Konkurs ma charakter grupowy. Uzyskana nagroda przechodzi na własność szkoły (SKC)

5. Grupa uczestników konkursu przesyła 3 fotografie zgodnie z tematem konkursowym opisanym w punkcie 3, przedstawiające ten sam temat lub trzy fotografie niezależne od siebie zawierające Wasze podejmowane działania.

6. Zasady ogólne:

- Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne amatorskie będące oryginałami, których szeroko rozumiana tematyka miłosierdzia wiąże się z tytułem konkursu.

- Nadesłane prace należy opisać i ponumerować. ( imię i nazwiska uczniów biorących udział w konkursie, nazwę szkoły z pełnym adresem, klasę oraz imię i nazwisko nauczyciela koordynującego prace konkursowe oraz numer kontaktowy do nauczyciela.)

- Autorzy prac nadsyłają również oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do nadesłanych prac, zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wypełnioną kartę zgłoszeniową do konkursu w której znajduje się opis zdjęć - zgodny z załącznikiem Nr 1 do niniejszego regulaminu. O ile na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek człowieka, uczestnik przesyłając fotografię zapewnia, że osoba, której wizerunek znajduje się na fotografii wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację tego wizerunku.

- Przesłane prace nie będą zwracane.

- Nad pracami czuwa nauczyciel koordynujący pracę konkursową.

7. Zasady szczegółowe:

- Format zdjęcia to minimum 15x21.

- Technika zdjęć oraz ich kolor są dowolne – jednak decydująco będzie brana pod uwagę „zawartość” zdjęcia i jego przesłanie…jako „Miłosierdzie w działaniu”.

- Opis zdjęcia następuje w karcie zgłoszeniowej. Należy krótko opisać historię zdjęcia, w jakich okolicznościach zostało zrobione, co lub kogo przedstawia.

- Do oceny złożonych prac zostanie powołane przez organizatora Jury. Ze względu na różnice wieku uczestników konkursu, ocena prac będzie odbywać się w dwóch kategoriach wiekowych:

- uczniowie szkół podstawowych

- uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

W każdej z powyższych kategorii najlepsi (pierwsza trójka) zostaną uhonorowani cennymi nagrodami, przewidujemy także wyróżnienia dla wszystkich uczestników konkursu.

8. Terminy i nagrody:

- Prace wykonane zgodnie z wymogami organizatorów należy przekazać osobiście lub przesłać do dnia 9 czerwca 2016 r. na adres: Caritas Diecezji Kaliskiej ul. Prosta 1A,62-800 Kalisz z dopiskiem „konkurs fotograficzny”.

- Okres trwania konkursu : 13.05.2016 r.-09.06.2016 r.

- Rozstrzygnięcie konkursu: 11 czerwca 2016 r.

- Na uczestników konkursy czekają atrakcyjne nagrody.

9. Postanowienia końcowe.

-Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z wymienioną ustawą.

-Organizator informuje, iż dane osobowe laureatów konkursu (imię i nazwisko, Szkoła, klasa) zostaną opublikowane na stronie internetowej i portalu społecznościowym FB

-Laureaci konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne publikowanie przez organizatora konkursu nadesłanych przez nich zdjęć.

 

Galeria