« Wróć

Regulamin darowizn

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem darowizn) określa zasady przekazywania darowizn na rzecz wsparcia działalności Caritas Diecezji Kaliskiej (dalej Caritas) za pośrednictwem należącej do Caritas strony internetowej dostępnej pod adresem. www.kalisz cantas.pl oraz określenie praw i obowiązków Usługobiorców (Darczyńców) i Administratora (Caritas) w związku przekazywaniem darowizn.
 2. Caritas Diecezji Kaliskiej jest organizacją pożytku publicznego diecezji kaliskiej. ul. Prosta 1A 62-800 Kalisz, o nr NIP 6181848575, nr REGON 250427006.
 3. Caritas Diecezji Kaliskiej, jako organizacja pożytku publicznego diecezji kaliskiej jest jednostką samofinansującą, nie będącą jednostką budzetową lub samorządowym zakładem budżetowym.
 4. Darowizny przekazywane na Caritas Diecezji Kaliskiej przeznaczane są na działania statutowe zawarte w rozdziale II Statutu Caritas.
 5. Przed rozpoczęciem korzystania aplikacji obsługujących płatności dokonywanych darowizn, Darczyńca jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu darowizn.
 6. Aktualna wersja Regulaminu darowizn jest zawsze dostępna dla Usługobiorców Serwisu (Darczyńców). Regulamin darowizn jest publicznie i nieodpłatnie dostępny dla wszystkich podmiotów, w szczególności dla Darczyńców, w sposób, który ułatwia jego pozyskanie, odtwarzanie, przechowywanie i utrwalanie w zwyklym toku czynności za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta dany podmiot.


II. SŁOWNICZEK

 1. Dla interpretacji pojęć zastosowanych w Regulaminie darowizn stosuje się słowniczek Regulaminu Przekazywania Darowizn.
 2. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, poniższe pojęcia pisane wielką literą należy rozumieć w następujący sposób:
  1. Caritas Diecezji Kaliskiej - organizacja pożytku publicznego diecezji kaliskiej, która posiada osobowość prawną, kościelną i cywilną , działa w oparciu o przepisy prawa kościelnego, odpowiednie przepisy prawa państwowego. oraz postanowienia statutu przyjmująca darowizny, z wykorzystaniem usług Operatora bezpiecznych płatnosci internetowych.
  2. Regulamin darowizn - niniejszy regulamin.
  3. Usługobiorca Serwisu - pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zapoznaje się lub korzysta z usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu lub dokonuje, za jego pośrednictwem darowizny z wykorzystaniem usług Operatora bezpiecznych płatności internetowych (po dokonaniu Darowizny zwany "Darczyńcą").
  4. Operator bezpiecznych płatności intemetowych - pośrednik usług finansowych. właściciel lub administrator systemów, które umozliwiają dokonywanie płatności (darowizn) na rzecz Caritas, tj. PayU.
  5. Darowizna - środki pieniężne przekazane przez Darczyńcę na działanie Caritas Diecezji Kaliskiej.
  6. Darczyńca - osoba, która dokonała Darowizny.
  7. Obdarowany - Caritas Diecezji Kaliskiej, po otrzymaniu Darowizny od Darczyńcy.

 

III. UMOWA DAROWIZNY

 1. Usługobiorca Serwisu (Darczyńca) przekazując środki finansowe dokonuje darowizny w rozumieniu art. 888 ust. 1 kodeksu cywilnego. Umowa ta polega zatem na zobowiązaniu się przez Usługobiorcę Serwisu (Darczyńcę) do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego (Caritas) kosztem swego majątku (Darowizna).
 2. W przypadku darowizny środków finansach, dokonanie przelewu środków finansowych, skutkuje wypełnieniem przesłanek art. 890 91 zd. drugie kodeksu cywilnego, co oznacza. że niezależnie od niezachowania formy aktu notarialnego, darowizna jest ważna i skuteczna bez względu na formę, w jakiej oświadczenia stron zostały złożone.

 

IV. ZASADY PRZEKAZYWANIA DAROWIZN FINANSOWYCH

 1. Przekazywanie darowizn środków finansowych na rzecz wsparcia działań Caritas jest możliwe albo poprzez dokonanie wpłaty wybranej kwoty darowizny bezpośrednio na konto Caritas albo w ramach skorzystania z udostępnionej w Serwisie aplikacji Operatora bezpiecznych płatności internetowych.
 2. Darowizna finansowa może mieć charakter wpłaty jednorazowej, bądź cyklicznego wsparcia. Darczyńca może wpłacić jedną z sugerowanych na stronie serwisu www.kalisz.caritas.pl kwot lub dowolną, podaną przez siebie kwotę.
 3. W przypadku, gdy Usługobiorca Serwisu (Darczyńca) zamierza bezpośrednio dokonać darowizny bez skorzystania z aplikacji Operatora bezpiecznych płatności internetowych, wówczas powinien dokonać przelewu dowolnej kwoty darowizny na konto Caritas prowadzone przez ING BANK SLASKI 15 1050 1201 1000 0022 7106 5233 poprzez dokonanie bezpośredniego przelewu na to konto lub przelewu w oddziale banku lub na poczcie.
 4. W przypadku, gdy Usługobiorca Serwisu (Darczyńca) decyduje się udzielenia jednorazowego wsparcia działań caritas w ramach skorzystania z aplikacji Operatora bezpiecznych płatności internetowych. wówczas na stronie Serwisu w zakładce [Wsparcie] powinien wybrać proponowaną kwotę wsparcia, a następnie potwierdzić wybór klikając okno "Wpłacam".
 5. Darowizny dokonywane w ramach dostępnej w Serwisie aplikacji Operatora bezpiecznych płatności internetowych są obsługiwane przez następujących operatorów płatności:
  - PayU, z Owi, siedzibą w Poznaniu. ul. Grunwaldzka 182. 60-166. NIP: 779-23-08-495.
 6. W ramach skorzystania z aplikacji Operatora bezpiecznych płatności interetowych darowizna może zostać przekazana za pomocą:
  1. Przelewu elektronicznego;
  2. Karty płatniczej (kredytowej lub debetowej).
  3. Przelewu tradycyjnego;
 7. Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określają regulaminy Operatora płatności dostępne na stronie. PayU SA (link: www.payu.pl/pliki-do-pobrania).
 8. Transakcje jednorazowe realizowane przy pomocy kart płatniczych odbywają się za pomocą systemu płatności internetowych PayU.
 9. Dane Darczyńcy, tytuł oraz kwota płatności dostarczane są PayU przez Caritas. Zlecenie przekazywane jest do rejestracji po otrzymaniu przez PayU wpłaty. Płatność udostępniana jest Caritas w ciągu jednej godziny, nie późnej jednak niż do końca następnego dnia roboczego. PayU nie pobiera od Darczyńcy opiaty od realizacji usługi. Operator bezpiecznych płatności internetowych pobiera od Caritas prowizję w wysokości. PayU - 0,80% od każdej płatności.


V. REKLAMACJE

W przypadku reklamacji związanych z dokonywaniem darowizn w formie płatności pieniężnych za pośrednictwem Operatora bezpiecznych płatności internetowych, reklamacje należy kierować bezpośrednio do właściwego Operatora bezpiecznych płatności internetowych. Więcej informacji dotyczących składania reklamacji odnoszących się do dokonywania płatności pieniężnych znajduje się pod adresami: https://www.payu.pl oraz na stronie banku Darczyńcy.

 

VI. DANE OSOBOWE

 1. Wpłacając darowiznę Darczyńca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby obsługi darowizny. Administratorem danych osobowych podanych w celu realizacji umowy darowizny jest Caritas.
 2. Caritas przekazuje Operatorowi bezpiecznych płatności internetowych wyłącznie dane osobowe Darczyńców (dane odbiorcy, tytuł. oraz kwotę płatności) w celach niezbędnych do realizacji płatności. W procesie płatności Operator bezpiecznych płatności internetowych zawiera z Darczyńcą klientem-płacącym umowę o pojedyncza transakcję płatniczą, na podstawie regulaminu dostępnego na stronie tego Operatora, akceptowanego przez Darczyńcę w procesie płatności. W takim zakresie Operator bezpiecznych płatności internetowych staje się niezależnym administratorem danych osobach Darczyńcy.
 3. Pełne dane karty płatniczej Darczyńcy będą przechowywane wyłącznie przez Operatora bezpiecznych płatności internetach. Operator ten pośrednicząc w dokonaniu darowizn, udostępnia "token" (wirtualny identyfikator karty). umożliwiający przypisanie do indywidualnego Darczyńcy unikalnego identyfikatora, za pomocą którego ten Darczyńca dokonuje płatności cyklicznych na rzecz Caritas Zwracany podczas płatności "token" zawiera zaszyfrowany przez Operatora bezpiecznych płatności internetowychch, maskowany numer karty oraz datę jej ważności, co sprawia, że Caritas nie otrzymuje i nie przetwarza danych w postaci pełnego numeru karty płatniczej.

 

VII. BEZPIECZEŃSTWO WPŁAT

Dokonywane wpłaty są chronione p, pomocy bezpiecznego certyfikatu SSL (tak jak bank). Dzięki niemu wszystkie przesyłane informacje są zaszyfrowane. W celu zrealizowania płatności Caritas korzysta z bezpiecznych licencjonowanych operatorów płatności PayU.


VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy Regulamin wchodzi w rycie w dniu 01 Lipca 2022 roku.

Administrator może od czasu do czasu dokonywać zmian niniejszego Regulaminu, w tym mających w szczególności na celu dostosowanie jego postanowień do powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Aktualne wersje Regulaminu będą udostępniane Usługobiorcom Serwisu w Serwisie wraz z informacją o wprowadzonej zmianie.

VV sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem darowizn zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

Jeżeli jakiekolwiek postanowienie lub postanowienia niniejszego Regulaminu okażą się niewazne, niezgodne z prawem lub bezskuteczne, nie uchybia to ważności, zgodności z prawem i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu darowizn.