« Wróć

POMOC ŻYWNOŚCIOWA Podprogram 2019

 

Podprogram 2018

 

Od października 2018 Caritas Diecezji Kaliskiej rozdysponowała ponad 688 ton żywności tj. artykułów spożywczych Podprogramu 2018. Żywność trafiła do 14 000 odbiorców- osób ubogich zakwalifikowanych do programu. Osoby najbardziej potrzebujące otrzymały między innymi cukier, mleko, ser, ryż, makaron, olej rzepakowy, powidła śliwkowe, koncentrat pomidorowy, pasztet, szynka, fasola biała, marchewka z groszkiem oraz herbatniki. Pomoc można było uzyskać w 51 punktach wydawania żywności - Caritas parafialnych, jak i Ośrodkach Pomocy Społecznej.

Caritas wspiera osoby i rodziny podlegające deprywacji materialnej, która polega na braku możliwości zaspokojenia potrzeb żywieniowych. Dlatego szczególną pomocą żywnościową podczas realizacji Podprogramu 2018 objęte były rodziny wielodzietne i dysfunkcyjne, które oczekiwały zwiększonej ilości produktów żywnościowych. Dostęp do pomocy żywnościowej  zapewniony był bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych to otrzymania tej pomocy.

W ramach działań ze środków towarzyszących Caritas Diecezjalna przeprowadziła 70 warsztatów dla 1540 uczestników z czterech województw: wielkopolskie, dolnośląskie, opolski, łódzkie. Działania towarzyszące  realizowane przez Caritas prowadziły do nabycia przez uczestników działań samodzielności i kompetencji w zakresie umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania te były realizowane w formie szkoleń bądź warsztatów przekazujących niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania się, jak również sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności.

 

 Podprogram 2017

Od września 2017 roku rozdysponowano ponad 554 ton artykułów spożywczych o wartości 2 704 133, 55 zł. Żywność trafiła osób ubogich zakwalifikowanych do programu. Osoby najbardziej potrzebujące otrzymały między innymi cukier, mleko, ser, ryż, makaron, olej rzepakowy, powidła śliwkowe, koncentrat pomidorowy, pasztet, szynka, fasola biała, marchewka z groszkiem oraz herbatniki. Pomoc można było uzyskać w 49 punktach wydawania żywności - Caritas parafialnych, jak i Ośrodkach Pomocy Społecznej.

 

W ramach działań ze środków towarzyszących Caritas Diecezjalna przeprowadziła 45 warsztatów dla ok. tyś uczestników z czterech województw: wielkopolskie, dolnośląskie, opolski ,łódzkie. Działania towarzyszące realizowane przez Caritas prowadziły do nabycia przez uczestników działań samodzielności i kompetencji w zakresie umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania te były realizowane w formie szkoleń bądź warsztatów przekazujących niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania się, jak również sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności.

 

 

 

Podprogram 2019

 

 Uprzejmie informujemy, że dnia 31.01.2020 r. zostały podpisane nowe Wytyczne Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i zgodnie z niniejszym dokumentem skład paczki żywnościowej w Podprogramie 2019 ulegnie zmianie.

Link do zmienionych wytycznych: https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2019

Ze składu paczki usunięto produkt: szynka wieprzowa mielona.

Ostateczny skład paczki to 19 produktów:

groszek z marchewką 3,2 kg (8 opak.)
fasola biała 3,2 kg (8 opak.)
koncentrat pomidorowy 1,12 kg (7 opak.)
buraczki wiórki 1,05 kg (3 opak.)
powidła śliwkowe 1,8 kg (6 opak.)
sok jabłkowy 4 l (4 opak.)
makaron jajeczny 4,5 kg (9 opak.)
makaron kukurydziany bezglutenowy 1 kg (2 opak.)
ryż biały 3 kg (3 opak.)
kasza gryczana 1,5 kg (3 opak.)
herbatniki maślane 0,8 kg (4 opak.)
mleko UHT 7 l (7 opak.)
ser podpuszczkowy dojrzewający 2 kg (5 opak.)
szynka drobiowa 2,7 kg (9 opak.)
pasztet wieprzowy 0,48 kg (3 opak.)
filet z makreli w oleju 1,53 kg (9 opak.)
cukier biały 4 kg (4 opak.)
olej rzepakowy 4 l (4 opak.)
gołąbki w sosie pomidorowym 1,7 kg (2 opak.)

W sumie artykuły spożywcze w łącznej ilości 48,58 kg tj. 100 szt. opakowań.

 

 

 

 

 

 

Uwaga!!!

 

W podprogramie 2018 zostało zmienione kryterium dochodowe:

 

  • 1402 zł osoba samotnie gospodarująca
  • 1056 zł osoba w rodzinie

 

Żywność będzie wydawana i rozdysponowywana od listopada br. Poniżej znajdują się wszystkie potrzebne załączniki obowiązujące w podprogramie 2018.

 

Podprogram 2017

Pomoc żywnościowa może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1 268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028 zł dla osoby w rodzinie.

Objaśnienie:

Kwoty kryterium dochodowego wynoszą:

- 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej

- 1028 zł w przypadku osoby w rodzinie

Za dochód netto uważa się sumę miesięcznych przychodów pomniejszoną o:


- miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
- kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Na dochód określony w przepisach ustawy o pomocy społecznej składają się przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku utraty w tym miesiącu dochodu – z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Do dochodu wlicza się m.in.

- wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło,
- wynagrodzenia za pracę dorywczą,
- świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, z wyłączeniem jednorazowych,
- renty,
- emerytury,
- alimenty,
- odliczane (przez pracodawcę) od wynagrodzeń obciążenia komornicze z tytułu postępowań administracyjnych, spłata rat pożyczki czy ubezpieczenia,
- zasiłki dla bezrobotnych,
- dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej,
- dochody z gospodarstwa rolnego,
- świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe i okresowe),
- dochody z majątku rodziny (czynsze najmu i dzierżawy),
- dodatek mieszkaniowy,
- dodatek energetyczny.

Do dochodu nie wlicza się:

- świadczenie uzyskiwane na podstawie „ustawy 500 +”,
- jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,
- zasiłku celowego,
- pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty (stypendium szkolne),
- wartości świadczenia w naturze,
- świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,
- świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o której mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693);
- dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.

W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288 zł.

 

 Podprogram 2014

Za pośrednictwem Caritas W Polsce podczas pierwszego etapu pomocy żywnościowej w ramach „Podprogramu 2014”, który obejmował okres grudzień 2014 r. - styczeń 2015 r., dystrybuowanebyły artykuły spożywcze takie jak: mleko, cukier, olej, makaron świderki, mielonka wieprzowa.  Pomocą objęto ponad 311 tys. osób, przekazano 683 400 paczek i blisko 5000 ton żywności. Żywność dystrybuowana była we współpracy z 35 Caritas diecezjalnymi, które następnie współpracowały z 1337 organizacjami lokalnymi.

Podprogram 2016

Od sierpnia 2016 roku rozdysponowano  ponad 740,13 ton artykułów spożywczych o wartości 3 687 135,74 zł. Żywność trafiła 16 765 osób ubogich zakwalifikowanych do programu. Osoby najbardziej potrzebujące otrzymały między innymi cukier, mleko, ser, ryż, makaron, olej rzepakowy, powidła śliwkowe, koncentrat pomidorowy, pasztet, szynka, fasola biała, marchewka z groszkiem oraz herbatniki. Pomoc można było uzyskać w 70 punktach wydawania żywności - Caritas parafialnych, jak i Ośrodkach Pomocy Społecznej.

 

Caritas wspiera osoby i rodziny podlegające deprywacji materialnej, która polega na braku możliwości zaspokojenia potrzeb żywieniowych. Dlatego szczególną pomocą żywnościową podczas realizacji Podprogramu 2016 objęte były rodziny wielodzietne i dysfunkcyjne, które oczekiwały zwiększonej ilości produktów żywnościowych. Dostęp do pomocy żywnościowej  zapewniony był bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych to otrzymania tej pomocy.

W ramach działań ze środków towarzyszących Caritas Diecezjalna przeprowadziła 75 warsztatów dla 751 uczestników z czterech województw: wielkopolskie, dolnośląskie, opolski,łódzkie. Działania towarzyszące  realizowane przez Caritas prowadziły do nabycia przez uczestników działań samodzielności i kompetencji w zakresie umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania te były realizowane w formie szkoleń bądź warsztatów przekazujących niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania się, jak również sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności.

Program warsztatów był dopasowany do grupy odbiorców i zapewniał różne formy prowadzenia zajęć: prezentacja, ćwiczenia w podgrupach, burza mózgów, przygotowywanie potraw wg. przepisów, indywidualne zadania. Uczestnicy warsztatów otrzymywali materiały warsztatowe oraz drobne gadżety.

 Koordynator w Caritas Diecezji Kaliskiej: MAGDA SMEKTAŁA