« Wróć

Kurs wychowawcy wypoczynku zmiana terminu

KURS WYCHOWAWCÓW WYPOCZYNKU

 

Uwaga ze względów organizacyjnych zmiana terminu kursu,, osoby zaiteresowane prosimy o kontakt.

TERMIN: 2 - 3 czerwca 2017r.,

MIEJSCE: Kalisz

ZAPISY: Pani Monika tel. 795410028

 

Informacje dotyczące kursu

  • W kursie mogą  uczestniczyć osoby pełnoletnie posiadające wykształcenie średnie lub będące w ostatniej klasie szkoły średniej
  • PROGRAM KURSU: zgodny z 
    •          art. 92r ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.).
    •          Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452) 

nauka tylko w formie stacjonarnej - praktyka i wykłady (wg programu ramowego MEN )

Koszt: 140 zł

(Wolontariusze zaangażowani  w oraganizację Akcji Letniej Przeborów 2017, otrzymają zwrot środków za kurs)

 

 

 

 

Wychowawcą wypoczynku może być osoba, która:

  1. spełnia warunek, o którym mowa w art. 92a ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty tj. nie była karana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu na szkodę małoletniego, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę małoletniego, przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, z wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii albo osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, lub obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.
  2. ukończyła 18 lat;
  3. posiada wykształcenie co najmniej średnie (nie dotyczy instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika, pełniących funkcję wychowawcy w formach wypoczynku prowadzonych przez organizacje harcerskie);
  4. ukończyła kurs na wychowawcę wypoczynku (nie dotyczy nauczycieli, instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej  przewodnika,  przodowników  turystyki  kwalifikowanej,  instruktorów  Polskiego  Towarzystwa  Turystyczno-Krajoznawczego oraz trenerów i instruktorów sportu).

Galeria